THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HSG VĂN HOÁ CẤP HUYỆN CÁC NĂM-Tính đến 15/12/2020
Trường Giải 2015-2016-KHỐI 2016-2017-KHỐI 2017-2018-KHỐI 2018-2019-KHỐI 2019-2020-KHỐI 2020-2021-KHỐI
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 9 9
THCS Thị trấn II Nhất 3 2 7 3 3 2 9 5 1 3 2 6 3 3 9 4 6 5
Nhì 6 6 13 7 6 4 11 7 2 4 9 5 4 3 12 5 4 4
Ba 10 8 10 11 6 7 12 8 7 10 12 11 9 7 9 11 9 8
KK 8 12 11 15 14 9 10 14 17 10 20 19 14 9 10 14 5 8
Null         11 16 14 18 5 1 9 5 7 7 6 7 3 6
TS giải 27 28 41 36 29 22 42 34 27 27 43 41 30 22 40 34 24 25
TS thi         40 38 56 52 32 28 52 46 37 29 46 41 27 31
Tỷ lệ giải         72,5% 57,9% 75,0% 65,4% 84,4% 96,4% 82,7% 89,1% 81,1% 75,9% 87,0% 82,9% 88,9% 80,6%
THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HSG VĂN HOÁ CẤP HUYỆN CÁC NĂM-THEO MÔN-Tính đến 15/12/2020
Môn thi Giải 2015-2016-KHỐI 2016-2017-KHỐI 2017-2018-KHỐI 2018-2019-KHỐI 2019-2020-KHỐI 2020-2021-KHỐI
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 9 9
Địa lý Nhất     2 1     2 1       1     2 1 2 1
Nhì     3 2     2 3       1       1 1  
Ba       2     2 1     2 1           1
KK                     1         1    
Null             1                      
Hóa học Nhất             1                   1  
Nhì             1       1       1      
Ba     2       1       1       2 1 2  
KK     2 1     2 1     3 3     3 1   2
Null               3     3 2     1 4   1
Lịch sử Nhì     1       2       1       1 1   1
Ba                     1 1     1 2 2  
KK     1 1             2 1       2   2
Null             3 5       1   3        
Ngữ văn Nhất 1     1 1 1             2 1 1      
Nhì 1   2 1 3 2 2     1 1   3 1 2   1  
Ba 1 2 3 1 3 2 2 2 2 6   3 4 1   5 1 3
KK 7 6 1 2 4 3 1 4 6 2 2 4 2 4   1 2  
Null         2 3 6 1 2   2   1 1 1     1
Sinh học Nhất                             1      
Nhì     1 2                     1   1 2
Ba     2 2     1       2 2         1  
KK     4 1     1 1     3 2     2   1 1
Null             1 4     2 1       2    
Tiếng anh Nhất 2 2 2   1 1 1 1 1     1 1 2       2
Nhì 5 1 3     1     2       1 1        
Ba 5 1   2 1 4 1 2 2 3 1   3 3 1 1 1 2
KK   2   3 6 4 2 4 5 4 4 3 5 3 2 3 2  
Null         4 2   1 1   1 1 2   3      
Tin học Nhất             2         1       1   2
Nhì             1 1     3 1     1 1 1  
Ba       1       1             1      
KK       1                           1
Null                     1       1     3
Toán Nhất     2   1   1 2   3 1 1     2 1 2  
Nhì   5 1   3 1 2 1   3 1 1   1 2 1    
Ba 4 5 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 2
KK 1 4 2 4 4 2 1 1 6 4 1 3 7 2 1 1   1
Null         5 11 3 2 2 1     4 3   1    
Vật lý Nhất     1 1     2 1     1 2     3 1 1  
Nhì     2 2     1 2     2 2     4 1   1
Ba     2 2     3 1     3 2     3   1  
KK     1 2     3 3     4 3     2 5   1
Null               2                 3 1
KẾT QUẢ THI CLB TIẾNG ANH CẤP HUYỆN-Tính đến 15/12/2020
Trường Học sinh Tập thể
2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020
Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK
THCS Thị trấn II 1   4 5 1   2 2 1       1      
THCS Lương Sơn       7     1         1     1  
THCS Đồng Thịnh   1 1 1     1 1     1       1  
THCS Hưng Long     1 4     1 2   1       1    
THCS Ngọc Lập   1 1 5   1         1     1    
THCS Xuân Thủy       2   3           1     1  
THCS Mỹ Lung     1         1       1       1
THCS Thị trấn I   1 1 1       1       1       1
THCS Xuân An 2 5 1 2     1 1   1           1
THCS Phúc Khánh       2               1       1
THCS Ngọc Đồng       2 1             1       1
THCS Đồng Lạc     1 1       1       1       1
THCS Minh Hòa     1 2       1       1       1
THCS Xuân Viên       1               1       1
THCS Thượng Long     1               1         1
THCS Mỹ Lương       1               1       1
THCS Trung Sơn                       1       1
THCS Nga Hoàng       1               1        
DTNT Yên Lập       1               1        

THỐNG KÊ TOÀN HUYỆN HSG CẤP HUYỆN-Tính đến 15/12/2020

Trường 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK
THCS Thị trấn II 15 32 39 46 19 28 33 47 12 20 40 66 19 24 36 47 6 4 9 5 7 4 12 13
DTNT Yên Lập 1 1 3 15   3 7 14 1 5 6 14 2 3 6 17 1 4 3 4   1 1 8
THCS Đồng Lạc   1   6 1   2 2   3 1 5   1 5 11     1       1 3
THCS Đồng Thịnh   2 6 12   2 7 10 1 6 6 16 1 8 10 21   2 2 9   2 2 7
THCS Hưng Long 1 2 1 18   9 9 6 2 2 7 9   2 6 9 1 1   3   1 4 9
THCS Lương Sơn 5 5 11 21 3 2 13 27 1 5 17 28 2 7 16 21 1 1 4 8   3 8 16
THCS Minh Hòa     3 9 1 1 5 4   2 2 7   1 4 3             1 4
THCS Mỹ Lung 1 2 10 9 1 2 4 17 1 4 5 13 3 5 10 18     2 7 1 1 6 3
THCS Mỹ Lương   1 2 9 1 1 3 10     4 6 1   1 4             2 2
THCS Nga Hoàng       1 2 1 1   1 2   7     1 3       1       3
THCS Ngọc Đồng             1 4       8     3 10     1 2     1 4
THCS Ngọc Lập   1 5 7 1 1 7 7     5 7     6 9     3 3   2 6 7
THCS Phúc Khánh   3 10 11   2 2 11   1 3 11   2 6 6       6 1 1 1 5
THCS Thị Trấn I   1 3 4     1 6   1 4 4     4 6     1 3 1 1 1 2
THCS Thượng Long   1 3 13   2 4 12       6   1 2 9       4     2 2
THCS Trung Sơn     1 5 1   2 4   1   4 1     4       1       2
THCS Xuân An       6   1   13     1 6   1   12       4 2 7 3 4
THCS Xuân Thủy 1   1 12   2 8 9   3 1 5     1 3   1           5
THCS Xuân Viên 3 1   8 5 3 2 6 1 3 4 11   1 1 14     2 1   1 4 4