THỐNG KÊ HSG VĂN HOÁ CẤP TỈNH 3 NĂM THEO THỨ TỰ
THỐNG KÊ HSG VĂN HOÁ CẤP TỈNH 3 NĂM HUYỆN YÊN LẬP
THỐNG KÊ HSG VĂN HOÁ (8 môn) CẤP TỈNH 3 NĂM
Huyện Trường Năm học/Đoạt giải (Năm 2019-2020 do Covid-Không thi)
2017-2018 2018-2019 2020-2021 TS
Nhất Nhì Ba KK Total Nhất Nhì Ba KK Total Nhất Nhì Ba KK Total
Cẩm Khê THCS Cát Trù       3 3   1     1   1   1 2 6
THCS Cấp Dẫn     1 1 2   1 1   2           4
THCS Chương Xá       1 1     1 1 2       3 3 6
THCS Điêu Lương   1     1                     1
THCS Đồng Lương       1 1   1 1 3 5       1 1 7
THCS Hương Lung       2 2   1 1   2       1 1 5
THCS Ngô Xá     1 2 3       2 2 1       1 6
THCS Phú Lạc                       1   3 4 4
THCS Phùng Xá     2 2 4       1 1     1   1 6
THCS Phượng Vĩ       4 4     1 1 2     1   1 7
THCS Phương Xá   1 1 1 3   2 1 4 7     2 2 4 14
THCS Sai Nga     2 1 3     1   1       1 1 5
THCS Sông Thao   3 4 13 20 3 10 6 11 30 1 2 7 10 20 70
THCS Sơn Tình               1 1 2   1   2 3 5
THCS Tạ Xá       2 2   1 1 3 5           7
THCS Tam Sơn     1 1 2               1 1 2 4
THCS Thụy Liễu   1     1                 1 1 2
THCS Tiên Lương     2 2 4     1 3 4     2 1 3 11
THCS Tình Cương                         1 1 2 2
THCS Tuy Lộc   1 2 6 9 2 7 2 7 18     1 1 2 29
THCS Văn Bán       1 1     1 2 3           4
THCS Văn Khúc             1 3 1 5   1 2 5 8 13
THCS Xương Thịnh             1     1       3 3 4
THCS Yên Dưỡng   1   1 2       1 1       1 1 4
THCS Yên Tập                 1 1     1 1 2 3
Total   8 16 44 68 5 26 22 42 95 2 6 19 39 66 229
Đoan Hùng THCS Bằng Doãn                 1 1     1 1 2 3
THCS Bằng Luân   1 1 3 5     2 1 3       1 1 9
THCS Ca Đình   1     1                     1
THCS Chân Mộng   1 1 3 5       1 1       3 3 9
THCS Đại Nghĩa   1   1 2     1   1       1 1 4
THCS Đoan Hùng   4 5 10 19   2 3 8 13   3 6 9 18 50
THCS Hùng Long       1 1                 2 2 3
THCS Hùng Quan     1   1       1 1           2
THCS Minh Lương                 1 1           1
THCS Minh Phú   1   1 2   1   1 2   1   1 2 6
THCS Nghinh Xuyên       1 1                 2 2 3
THCS Ngọc Quan                           1 1 1
THCS Phong Phú       1 1     1 2 3           4
THCS Phú Thứ                 1 1       1 1 2
THCS Phúc Lai     1   1                     1
THCS Quế Lâm   1 1   2                 1 1 3
THCS Sóc Đăng                           2 2 2
THCS Tây Cốc   2 2   4       3 3   1 2 4 7 14
THCS Tiên Phong               1 2 3           3
THCS Tiêu Sơn                           1 1 1
THCS Vân Du                 1 1           1
THCS Vân Đồn               1 1 2   1 2   3 5
THCS Vụ Quang       1 1                     1
Total   12 12 22 46   3 9 24 36   6 11 30 47 129
Hạ Hoà TH&THCS Phương Viên                           1 1 1
THCS Ấm Hạ   1   1 2                     2
THCS Ấm Thượng                           1 1 1
THCS Bằng Giã       2 2                     2
THCS Chuế Lưu     3 2 5       1 1     3   3 9
THCS Đại Phạm     1   1               1   1 2
THCS Đan Hà   1 1   2     1   1           3
THCS Đan Thượng             2     2 2   1 1 4 6
THCS Động Lâm   1 1   2   1   2 3     1 2 3 8
THCS Gia Điền   1     1                     1
THCS Hạ Hòa   10 10 13 33 1 9 6 7 23 1 9 9 13 32 88
THCS Hiền Lương     3 5 8     1 2 3       2 2 13
THCS Hương Xạ       2 2               3 3 6 8
THCS Lang Sơn     1   1   4 2 1 7 1 1 2 2 6 14
THCS Minh Hạc     1   1       1 1           2
THCS Phụ Khánh               3 3 6       1 1 7
THCS Phương Viên               2 1 3           3
THCS Văn Lang     1 2 3   1     1   2   2 4 8
THCS Vĩnh Chân   1 6 2 9 2 1 5 4 12   3 4 7 14 35
THCS Vô Tranh       1 1     2 2 4   1 1 1 3 8
THCS Xuân Áng     1 3 4     1 1 2   1 3 3 7 13
THCS Yên Kỳ             1 1 1 3   1 1   2 5
Total   15 29 33 77 3 19 24 26 72 4 18 29 39 90 239
Lâm Thao TH&THCS Hợp Hải                 1 1           1
TH&THCS Kinh Kệ               1   1           1
THCS Bản Nguyên       1 1     1   1       2 2 4
THCS Cao Mại       2 2     1 2 3     1 2 3 8
THCS Cao Xá       3 3   1 1   2     2   2 7
THCS Lâm Thao 3 20 24 17 64 7 16 12 16 51 1 13 19 27 60 175
THCS Sơn Dương                         1 1 2 2
THCS Sơn Vy     1 1 2     1   1       2 2 5
THCS SuPe   1 2 2 5     2 1 3     1 1 2 10
THCS Tứ Xã 1 3   3 7   2 4 5 11   2 2 8 12 30
THCS Vĩnh Lại             1     1           1
THCS Xuân Huy             1   1 2     1   1 3
THCS Xuân Lũng       2 2     2 2 4   1 1   2 8
Total 4 24 27 31 86 7 21 25 28 81 1 16 28 43 88 255
Phù Ninh THCS An Đạo     1 3 4 1   1 1 3     1 2 3 10
THCS Bình Bộ                 2 2           2
THCS Gia thanh       1 1               1   1 2
THCS Giấy Phong Châu 2 5 11 16 34 6 12 14 17 49 1 15 13 29 58 141
THCS Hạ Giáp                         1 3 4 4
THCS Lệ Mỹ                         2   2 2
THCS Liên Hoa   1   2 3       1 1     1 1 2 6
THCS Phù Lỗ                           1 1 1
THCS Phú Lộc   1 3 1 5   3     3     2 1 3 11
THCS Phú Mỹ                 1 1           1
THCS Phú Nham     1   1       1 1       1 1 3
THCS Phù Ninh                       1     1 1
THCS Tiên Du                           1 1 1
THCS Trị Quận             1     1           1
THCS Tử Đà       2 2     1   1   2 3 1 6 9
THCS Vĩnh Phú                           1 1 1
Total 2 7 16 25 50 7 16 16 23 62 1 18 24 41 84 196
Tam Nông THCS Cổ Tiết       1 1                     1
THCS Hiền Quan   1 1 2 4     2 3 5     2   2 11
THCS Hồng Đà       1 1                     1
THCS Hưng Hóa     2 1 3             1 1 1 3 6
THCS Hương Nha               1   1   1     1 2
THCS Hương Nộn     1 2 3                 1 1 4
THCS Nguyễn Quang Bích 1 1 6 16 24   9 6 10 25 1 6 11 17 35 84
THCS Quang Húc                           1 1 1
THCS Tề Lễ       1 1   1     1           2
THCS Thanh Uyên     1   1       1 1           2
THCS Thọ Văn                 1 1           1
THCS Thượng Nông                 1 1     1 5 6 7
THCS Văn Lương                 2 2     1 1 2 4
Total 1 2 11 24 38   10 9 18 37 1 8 16 26 51 126
Tân Sơn THCS Kim Thượng                 1 1           1
THCS Lai Đồng                           1 1 1
THCS Minh Đài               1 1 2       1 1 3
THCS Tân Phú   1 1 3 5     1 2 3       4 4 12
THCS Thạch Kiệt               1   1           1
THCS Thu Cúc                 1 1           1
THCS Thu Ngạc       1 1       1 1     1   1 3
THCS Xuân Đài       1 1   1   1 2           3
TPT DTNT Tân Sơn   1 1 4 6     1 1 2           8
Total   2 2 9 13   1 4 8 13     1 6 7 33
Thanh Ba THCS 2 TT Thanh Ba                       2 10 14 26 26
THCS Chí Tiên     3 4 7     1 2 3       4 4 14
THCS Đại An     1 2 3       1 1           4
THCS Đỗ Xuyên                     1   1 3 5 5
THCS Đông Thành                           1 1 1
THCS Đồng Xuân                 1 1           1
THCS Hanh Cù                 1 1     1 1 2 3
THCS Hoàng Cương                           2 2 2
THCS Khải Xuân     1   1                     1
THCS Lương Lỗ                 1 1           1
THCS Năng Yên     2   2                     2
THCS Ninh Dân               1   1 1     1 2 3
THCS Quảng Yên                           1 1 1
THCS Sơn Cương       1 1     2 1 3           4
THCS Thái Ninh                 2 2           2
THCS Thanh Ba 1                 1 1           1
THCS Thanh Ba 2 2 5 5 13 25   3 7 9 19           44
THCS Thanh Hà       1 1       2 2   1 1 1 3 6
THCS Thanh Xá     1 1 2     2   2           4
THCS Vân Lĩnh       1 1     1   1           2
THCS Võ Lao       1 1                 2 2 3
Total 2 5 13 24 44   3 14 21 38 2 3 13 30 48 130
Thanh Sơn PT DTNT THCS Thanh Sơn                           1 1 1
THCS Chu Văn An       1 1       1 1     1 5 6 8
THCS Cự Đồng       1 1       3 3   1   1 2 6
THCS Địch Quả                       1     1 1
THCS Hương Cần     1   1                     1
THCS Lê Quý Đôn 1 5 14 19 39   7 12 10 29   1 5 10 16 84
THCS Lương Nha     1   1                 1 1 2
THCS Tân Lập               1 1 2           2
THCS Thắng Sơn                           1 1 1
THCS Thục Luyện       1 1     1 1 2       1 1 4
THCS Tinh Nhuệ                 1 1           1
THCS Văn Miếu               1 1 2           2
THCS Võ Miếu               1 1 2       2 2 4
THCS Yên Lãng               1   1           1
THCS Yên Lương               1 2 3       1 1 4
THCS Yên Sơn                         1 1 2 2
TPT DTNT Thanh Sơn     1 2 3     2 3 5           8
Total 1 5 17 24 47   7 20 24 51   3 7 24 34 132
Thanh Thuỷ THCS Bảo Yên   1     1               2   2 3
THCS Đào Xá 1 2 1   4 1 3 3 2 9   2 3 1 8 21
THCS Đồng Luận     3 1 4               2 1 3 7
THCS Hoàng Xá     1 1 2       1 1     2 1 3 6
THCS La Phù               1 1 2           2
THCS Phượng Mao     1   1                     1
THCS Sơn Thủy   1 1   2   1   2 3           5
THCS Tân Phương                       2 1   3 3
THCS Thạch Đồng   1 2   3     1   1       2 2 6
THCS Thanh Thủy 7 24 18 12 61 1 18 17 17 53   10 11 17 38 152
THCS Trung Nghĩa           1       1   1 1   2 3
THCS Tu Vũ             1 4 1 6     1 2 3 9
THCS Xuân Lộc             1 2   3 1   1   2 5
THCS Yến Mao                         2 1 3 3
Total 8 29 27 14 78 3 24 28 24 79 1 15 26 27 69 226
TP Việt Trì PT Hermann                     1   1   2 2
THCS Bạch Hạc     1 1 2     1   1   1 1   2 5
THCS Chu Hóa                           1 1 1
THCS Dữu Lâu     1   1                 1 1 2
THCS Gia Cẩm   2 4 3 9 2 3 7 1 13   2 3 4 9 31
THCS Hùng Lô 1   1   2   1 1   2           4
THCS Lý Tự Trọng 1     1 2 1       1     1   1 4
THCS Minh Phương   2 2 1 5       1 1           6
THCS Nông Trang   1 3 1 5 1 1 6 1 9   4 1 3 8 22
THCS Sông Lô             1 1 1 3     3 1 4 7
THCS Tân Dân 1 1 2   4     2 5 7   3 2 3 8 19
THCS Thanh Đình     1 1 2     2 2 4       1 1 7
THCS Thọ Sơn   1 8 4 13   1 4 2 7   2 2 4 8 28
THCS Thụy Vân     1 1 2 1 1 1   3     1   1 6
THCS Tiên Cát   4 2 1 7   1 3   4   3 5 4 12 23
THCS Trưng Vương   2   1 3             1   1 2 5
THCS Văn Lang 20 41 34 36 131 15 36 26 45 122 19 44 37 45 145 398
THCS Vân Cơ   2     2               1   1 3
THCS Vân Phú-Manduk           1       1           1
Total 23 56 60 51 190 21 45 54 58 178 20 60 58 68 206 574
TX Phú Thọ THCS Hà Lộc     1   1   1     1     1   1 3
THCS Hùng Vương 4 18 18 7 47 2 13 14 11 40 7 19 14 15 55 142
THCS Phong Châu               1   1           1
THCS Phú Hộ             1   2 3     1   1 4
THCS Sa Đéc   1     1     1 1 2 1   1 1 3 6
THCS Thanh Vinh                 2 2   1     1 3
THCS Trần Phú               1   1           1
THCS Văn Lung       1 1 1 1     2   1 1   2 5
Total 4 19 19 8 50 3 16 17 16 52 8 21 18 16 63 165
Yên Lập DTNT Yên Lập   2   2 4   1 1 1 3           7
PTDTBT THCS Trung Sơn     1   1                 1 1 1
THCS Đồng Thịnh       1 1     1 2 3           4
THCS Hưng Long     2   2       1 1       1 1 4
THCS Lương Sơn     1 2 3     2 2 4       1 1 8
THCS Mỹ Lung       1 1       1 1       1 1 3
THCS Mỹ Lương       1 1     1   1           2
THCS Ngọc Lập       2 2                 2 2 4
THCS Phúc Khánh                           3 3 3
THCS Thị Trấn I     1 1 2   1     1     1   1 4
THCS Thị trấn II   1 1 5 7     2 2 4     1 4 5 16
Total   3 6 15 24   2 7 9 18     2 13 15 57
Grand Total 45 187 255 324 811 49 193 249 321 812 40 174 252 402 868 2491